Mammalia (哺乳綱)

20076筆路殺紀錄!查看所有紀錄(含未確認資料)

包含

Artiodactyla (偶蹄目) 251筆路殺紀錄

Carnivora (食肉目) 10934筆路殺紀錄

Cetacea (鯨目) 7筆路殺紀錄

Chiroptera (翼手目) 894筆路殺紀錄

Insectivora (食蟲目) 1761筆路殺紀錄

Lagomorpha (兔形目) 238筆路殺紀錄

Pholidota (鱗甲目) 94筆路殺紀錄

Primates (靈長目) 74筆路殺紀錄

Rodentia (嚙齒目) 5744筆路殺紀錄

Erinaceomorpha (蝟形目) 1筆路殺紀錄

unknown subrank (未知次分類) 78 筆路殺紀錄。查看所有未知次分類紀錄(含未確認資料)